Regulamin

Regulamin

Użytkowanie Serwisu oznacza zaakceptowanie postanowień poniższego Regulaminu. Jeśli Użytkownik nie zgadza się z Regulaminem prosimy o opuszczenie strony.

§1. Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Serwis – serwis internetowy „Praktyczna szkoła analizy procesów” znajdujący się pod adresem internetowym www.ankasin.pl, na który składa się m.in. usługa szkoleniowa świadczona drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników pod adresem www.panel.ankasin.pl.
 2. Klient – osoba dokonująca zakupu i uzyskująca Dostęp do Usługi w Serwisie odpłatnie bądź bez opłaty. Klientami serwisu mogą być osoby fizyczne lub prawne. Klient będący osobą fizyczną dokonując zakupu wskazuje siebie lub inną osobę fizyczną jako Użytkownika. Klient będący osobą prawną wskazuje osoby fizyczne jako Użytkowników korzystających z usługi.
 3. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu, w tym w szczególności uzyskująca Dostęp do Usługi w Serwisie na podstawie wskazania Klienta. Użytkownikami mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 4. Usługa, Dostęp do usługi – usługa szkoleniowa świadczona drogą elektroniczną w ramach Serwisu obejmująca dostęp do materiału szkoleniowego i bezpłatną lub odpłatną prezentację kolejnych modułów (streaming materiałów wideo, pobieranie dokumentów, ocena pracy samodzielnej), świadczoną na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Płatności za Dostęp do usługi płatnej można dokonać dostępnymi w Serwisie metodami.
 5. Szkolenie – przedmiot świadczonej Usługi w Serwisie objęty ceną wskazaną przy jego prezentacji w Serwisie. Szkolenie w całości lub części może być także dostępne bezpłatnie, co zostanie odpowiednio wskazane przy jego prezentacji w Serwisie. Dostępność szkolenia może być limitowana.
 6. Formularz Rejestracyjny – ankieta, którą wypełnia Klient podczas zakupu oraz Użytkownik podczas procesu rejestracji na Platformie.
 7. Hasło – ciąg znaków, definiowany przez Użytkownika lub generowany przez Serwis w procesie odzyskiwania hasła.
 8. Nazwa Użytkownika (Login) – adres e-mail definiowany przez Użytkownika podczas procesu rejestracji,
 9. Logowanie – potwierdzenie tożsamości Użytkownika zarejestrowanego poprzez podanie nazwy użytkownika (adresu e-mail) i hasła.
 10. Operator Płatności – PayPro SA, 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15, NIP 779 236 98 87, REGON 301345068 – Przelewy24.pl
 11. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem www.ankasin.pl/regulamin/
 12. Sprzedawca – Firma Andrzej Kasiński z siedzibą przy ulicy Piaskowej 4 m.99, 01-067 Warszawa NIP 725-164-66-54 Regon 470364070.
§2. Postanowienia wstępne
 1. Usługa dostępu do płatnych oraz bezpłatnych treści (w postaci materiałów graficznych, tekstowych, audio i wideo dostępnych w Serwisie) dla Użytkowników Serwisu świadczona jest przez Sprzedawcę.
 2. Świadczenie Usługi w Serwisie odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Usługi w Serwisie. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usługi, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Przed skorzystaniem z Usługi należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Rozpoczynając korzystanie z Usługi zarówno Klient jak i każdy wskazany Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, dokonuje akceptacji niniejszego Regulaminu, jego postanowień i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 5. Korzystanie z serwisu nie wymaga specjalistycznego sprzętu ani oprogramowania. Klient i Użytkownik przyjmują do wiadomości, że do dokonania zakupu oraz korzystania z Usługi za pośrednictwem Serwisu konieczne jest spełnienie podstawowych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie, z którego korzystają: dostęp do Internetu, standardowy system operacyjny, standardowa przeglądarka internetowa z włączoną obsługą cookies, możliwość odtwarzania plików wideo, posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 6. Ze względu na niezależne od Sprzedawcy właściwości sieci Internet oraz sprzętu komputerowego, Sprzedawca nie gwarantuje nieprzerwanego i niezakłóconego dostępu do Serwisu.
 7. Materiały wideo dostępne w ramach Produktów posiadają polską wersję językową. Jakość odtwarzanych materiałów wideo może zależeć od parametrów technicznych połączenia internetowego oraz parametrów technicznych urządzenia, na którym odtwarzane są materiały wideo.
 8. Klient nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.
 9. Użytkownik wskazany przez klienta nie może korzystać z Serwisu anonimowo, ani pod pseudonimem.
 10. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy kontaktowych dostępnych na Stronie.
§3. Prawa własności intelektualnej
 1. Sprzedawca poucza niniejszym Użytkownika, że Produkt stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do którego prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
 2. Użytkownik nie posiada praw do kopiowania w całości lub części udostępnianych w ramach świadczonej Usługi materiałów graficznych, tekstowych, audio i wideo, jak i ich prezentowania lub rozpowszechniania.
§4. Zakup Usługi
 1. W celu zakupu Usługi, Klient musi podjąć kroki zgodnie z instrukcją na stronie informacyjnej Serwisu, w szczególności wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia, zaakceptować Regulamin oraz w przypadku osób fizycznych oraz dla każdego wskazanego Użytkownika zaakceptować oświadczenie zawierające klauzulę: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu email i danych podanych w polu imię, w celu otrzymania informacji dotyczących korzystania z zakupionego szkolenia” – akceptacja Regulaminu i oświadczenia jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu.
 2. Klient kupując może wybrać metodę płatności: szybki przelew lub kartę płatniczą. W przypadku wyboru karty, operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 3. Po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę”, Klient zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności celem dokonania zapłaty ceny za Usługę.
 4. Po skutecznym dokonaniu płatności, Klient zostanie przeniesiony na Stronę z potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą umowę o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Usługi uważa się za zawartą między Klientem a Sprzedawcą. Potwierdzenie zakupu Klient otrzyma również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia. Jeżeli Klient zaznaczył w formularzu zamówienia, że chce otrzymać fakturę, na podany adres e-mail otrzyma dodatkowo fakturę.
§5. Udostępnienie i korzystanie z Usługi
 1. Zakupiona przez Klienta Usługa zostanie udostępniona każdemu wskazanemu Użytkownikowi poprzez przesłanie mu na podany w formularzu zamówienia adres e-mail danych dostępowych do panelu dla Użytkownika.
 2. Korzystanie z Usługi odbywa się z poziomu panelu dla Użytkownika i wymaga połączenia z Internetem. Użytkownik uzyskuje Dostęp do usługi na okres 6 miesięcy w pełnym zakresie.
 3. Koszt aktualny płatnego Dostępu do Usługi określony jest w Serwisie. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Dostępu do Usług płatnych znajdujących się w ofercie Serwisu, przeprowadzania czasowych akcji promocyjnych i rabatowych, w tym wprowadzania do nich zmian. Zmiany nie wpływają na uprzednio zakupiony przez Użytkowników Dostęp do Usługi płatnej.
 4. W przypadku Dostępu do Usługi nie podlegającej opłacie Użytkownikowi mogą być wyświetlone wielokrotnie materiały reklamowe (w postaci spotów wideo lub w postaci graficznej) przed, w trakcie oraz po odtworzeniu materiału wideo.
 5. W ramach pojedynczego Dostępu, możliwe jest odtwarzanie materiału objętego tym Dostępem wyłącznie na jednym urządzeniu jednocześnie.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do resetowania hasła Użytkownika. Nowe hasło zostanie przesłane na adres e-mail podany podczas zakupu Dostępu do Usługi.
 7. Jakiekolwiek próby włamania do Serwisu, oferującego Usługi oraz korzystanie z nich w sposób niezgodny z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami, skutkują nieodwracalnym zablokowaniem dostępu do Usługi dla wszystkich Użytkowników wskazanych przez Klienta oraz podjęciem stosownych kroków prawnych. Utrwalanie, kopiowanie lub ingerencja przez Klienta lub Użytkownika w treści i materiały zamieszczone w Serwisie są zabronione.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo modyfikowania materiałów i zasad korzystania z nich w Serwisie z zastrzeżeniem, że szkolenia zakupione funkcjonować będą według zasad i w terminach opisanych w Regulaminie oraz w informacjach w Serwisie, obowiązujących w momencie zakupu Usługi płatnej.
 9. Sprzedawca może podjąć decyzję o wyłączeniu Dostępu do usługi w trybie on-line w przypadku zakończenia działalności, o czym uprzedzi Użytkownika przynajmniej z miesięcznym wyprzedzeniem.
§6. Odstąpienie Klienta od umowy, zmiana Użytkownika
 1. Klient, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Aby odstąpić od umowy, Klient musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną na adres ankasin@ankasin.pl.
 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, Klient jest zobowiązany wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Sprzedawca może odmówić zwrotu całości lub części otrzymanych płatności w przypadku aktywnego korzystania przez Klienta z Serwisu przed odstąpieniem od umowy. Jako aktywne korzystanie z Serwisu uznaje się więcej niż trzykrotne logowanie, łącznie przez wszystkich użytkowników wskazanych przez Klienta.
 5. W przypadku zmiany Użytkownika, Klient musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji pocztą elektroniczną na adres ankasin@ankasin.pl lub poprzez formularz kontaktowy, podaj. Sprzedający w odpowiedzi udostępni link zgodnie z zasadami opisanymi w §4 pkt.1.
7. Reklamacje
 1. Klientowi oraz każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Usługi.
 2. Reklamacje dotyczące transakcji płatniczych dotyczących Dostępu do Usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie, jak również reklamacje dotyczące realizacji Usługi należy zgłaszać na adres ankasin@ankasin.pl.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Sprzedawcę na bieżąco, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zgłoszenia reklamacji.
 4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na kontakt podany przez Użytkownika podczas składania reklamacji.
§8. Dane osobowe i pliki cookies
 1. Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem www.ankasin.pl/polityka-prywatnosci/.
§9. Postanowienia końcowe
 1. Prawem właściwym do stosunków prawnych, wynikających z korzystania przez Użytkowników z Usług w Serwisie, jest prawo polskie.
 2. Spory pomiędzy Sprzedawcą a Klientem dotyczące udostępniania treści cyfrowych mogą być zakończone polubownie w drodze postępowania przed sądem polubownym na zasadach określonych w regulaminie tego sądu, np. przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej, o których mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1219), na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. z 2001 r. Nr 113, poz. 1214).
 3. Sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku, jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych wypadkach ewentualne spory zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 4. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jest organem właściwym w sprawach audiowizualnych usług medialnych na żądanie.
  • Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
  • Skwer Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9
  • 01-015 Warszawa
  • tel. (22) 597-30-00
  • fax (22) 597-31-80
  • www.krrit.gov.pl
§10. Zmiana regulaminu
 1. Sprzedawca zastrzega sobie, w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy, prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu z istotnych przyczyn związanych z technicznym bądź merytorycznym aspektem funkcjonowania Serwisu, w tym w szczególności w przypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa.
 2. Postanowienia Regulaminu są obowiązujące w momencie złożenia żądania zakupu Dostępu do Usługi. Zmiany Regulaminu będą komunikowane Użytkownikom na stronie Serwisu oraz podczas logowania Użytkownika do Serwisu.
 3. Wszelkie zmiany do Regulaminu stają się skuteczne w chwili ich zamieszczenia na stronie internetowej Serwisu, o ile nie zastrzeżono inaczej.
 4. Po ukazaniu się na stronie głównej Serwisu lub w innych miejscach do tego przeznaczonych w Serwisie informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż aktywacja w Serwisie po takim ogłoszeniu stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.