Polityka prywatności

Polityka prywatności

Korzystanie z Serwisu www.ankasin.pl oznacza akceptację poniższych warunków Polityki Prywatności i Polityki cookies.

 1. Poniższa Polityka Prywatności i Polityka cookies opisuje zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Klientów i Użytkowników oraz plików cookies, a także innych technologii wykorzystywanych w Serwisie www.ankasin.pl.
 2. Wszelkie dane osobowe podane przez Klienta i Użytkownika w Serwisie www.ankasin.pl nie będą w jakikolwiek sposób udostępniane ani odsprzedawane osobom trzecim.
 3. Administrator zastrzega prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności, a każdego Użytkownika serwisu obowiązuje znajomość aktualnej polityki prywatności. Przyczyną zmian mogą być: rozwój technologii internetowej, zmiany w powszechnie obowiązującym prawie lub rozwój Serwisu.
 4. W razie jakichkolwiek pytań kontakt z administratorem jest możliwy pod adresem e-mail: admin@ankasin.pl.
§2. Definicje
Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
 1. Serwis – serwis internetowy www.ankasin.pl znajdujący się pod tym adresem internetowym, na który składa się m.in. kompleks usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników.
 2. Administrator – ANDRZEJ KASIŃSKI, Warszawa, Piaskowa, nr 4, lok. 99, 01-067, NIP:7251646654
 3. Klient – osoba fizyczna lub prawna dokonująca zakupu usług świadczonych w ramach Serwisu
 4. Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu. Użytkownikami mogą być jedynie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które posiadają tytuł zawodowy magistra farmacji lub technika farmaceutycznego lub kształcą się w kierunku uzyskania tych tytułów zawodowych.
§3. Dane osobowe
 1. Administratorem danych osobowych Klienta i Użytkownika jest Administrator.
 2. Klient i Użytkownik dobrowolnie podają dane osobowe za pomocą formularzy znajdujących się w Serwisie, takich jak: formularz szkolenia (dane przetwarzane w celu realizacji umowy o dostarczenie treści cyfrowej zawieranej poprzez złożenie zamówienia, w tym do wystawienia i przesłania Użytkownikowi faktury VAT dokumentującej zakup),  formularz kontaktowy (dane przetwarzane w celu kontaktu z Użytkownikiem).
 3. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych osobowych podmiotom trzecim.
 4. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych partnerom zewnętrznym, którzy w ramach świadczonych dla Administratora usług np. związanych z nadzorem technicznym nad Serwisem, zajmują się hostingiem (przechowywaniem) danych osobowych dla Administratora.
 5. Administrator oświadcza, że nie będzie przekazywać danych osobowych odbiorcom spoza EOG, czyli do państw trzecich
 6. Dane osobowe Klienta i Użytkownika są przetwarzane z należytą starannością, zgodnie z wdrożonymi procedurami wewnętrznymi Administratora.
 7. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 8. Podanie danych przez Użytkownika jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika działania, do którego przeznaczony jest dany formularz.
 9. Klient i Użytkownik podając swoje dane osobowe zgadzają się na ich przetwarzanie w celach marketingu produktów i usług Administratora, w tym na poddanie ich profilowaniu dla potrzeb przygotowania zindywidualizowanej oferty. Użytkownik może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych oraz sprzeciw wobec profilowania w tym celu.
 10. Klientowi i Użytkownikowi przysługuje, w każdej chwili, prawo dostępu do treści jego danych oraz możliwość ich poprawiania, sprostowania lub żądania ograniczenia ich przetwarzania. Zgoda Klienta i Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych może być w każdym czasie odwołana, jeżeli Klient lub Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził. Klient i Użytkownik ma prawo do przeniesienia jego danych osobowych i wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 11. Dane osobowe Klienta i Użytkownika będą przechowywane przez Administratora przez czas nieokreślony jednak nie dłużej niż do czasu zakończenia działalności Serwisu lub cofnięcia przez Użytkownika lub Klienta zgody na przetwarzanie ich danych osobowych.
 12. Podane przez Klienta i Użytkownika dane osobowe będą wykorzystywane w celu i w zakresie wynikającym z udzielonych zgód.
 13. Administrator Danych Osobowych niniejszym informuje, że nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (ABI) i wykonuje samodzielnie obowiązki wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016, poz. 922, dalej jako „UODO”).
§4. Technologie
Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie obserwujące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Serwisu:
 1. Piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych,
 2. Wbudowany kod Google Analytics – w celu analizy statystyk Serwisu. Google Analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań i zachowań Użytkowników Serwisu. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. z jakiej strony Użytkownik trafił na bieżącą stronę internetową. dzięki temu pomagają udoskonalić działanie Serwisu.
§5. Wyłączenie odpowiedzialności
 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie treści zawartych w Serwisie lub działania czy zaniechania podejmowane na ich podstawie.
 2. Wszystkie treści umieszczone w Serwisie stanowią przedmiot praw autorskich Administratora. Administrator nie wyraża zgody na kopiowanie treści zamieszczonych w Serwisie w całości lub części bez jego wyraźnej, uprzedniej zgody wyrażonej na piśmie.
§6. Polityka plików cookies
 1. Serwis może zbierać informacje w sposób automatyczny.
 2. Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności  pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Klienta i Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Klienta i Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta i Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta lub Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta lub Użytkownika.
 5. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 7. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
Powyższe fragmenty polityki Cookies chronione są prawami autorskimi, które przysługują IAB Polska i zostały zaczerpnięte ze strony www.wszystkoociasteczkach.pl .